Begrippenlijst NEN 2767

Begrippenlijst NEN 2767

Voor de toepassing van NEN 2767 gelden de volgende definities.

Visuele inspectie

Bepalingsmethode met visuele middelen, al dan niet met gebruik van eenvoudige hulpmiddelen als tape, spiegeltje, rollermaat, zakmes, priem, verrekijker en dergelijke, van zichtbare gebreken of symptomen van gebreken.

Belang

Mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel.

Bouwdeel

Deel van een gebouw of bouwwerk, met de functie van dragen, begrenzen, verbinden en/of geschikt ma-ken voor het gebruik van ruimtedelen.

Bouwdeelclassificatie

Indeling van bouwdelen naar hun functie. De wijze waarop in de onderhoudsmarkt verschillende activiteiten worden gecodeerd, varieert sterk. Een volledig op onderhoud toegesneden codering (classificatie) is (nog) niet voorhanden. Voor de codering van elementen op het niveau van bouwdeel-materiaalcombinaties Is in NEN 2767 de NL-SfB-codering gehanteerd.

Conditiemeting

Objectieve methodiek voor de bepaling van de conditie van een bouw- of installatiedeel.

Conditiescore

Objectieve waarde van de conditie op basis van een zespuntsschaal.

Conditie

(technische) toestand of staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert.

Gebouwinstallatie

  • De installatie is nagelvast verbonden aan het gebouw en/of bouwwerk;
  • Het tot stand brengen van de installatie is nauw verweven met de bouwkundige werkzaamheden;
  • De installatie is overwegend gericht op het scheppen van de juiste omstandigheden voor het verblijven of werken in een gebouw;
  • De installatie is niet gericht op de productie van het bedrijf

Gebrek

Omstandigheid van een bouw- of installatiedeel waarbij de (technische) toestand op een lager niveau ligt dan de (technische) toestand die bij oplevering van het bouw- of installatiedeel werd beoogd.

Gebrekenparameters of gebrekskenmerken

Te kwantificeren kenmerken omvang, intensiteit en belang.

Intensiteit

Indicator die aangeeft in welk stadium het gebrek zich bevindt.

Omvang

Netto hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale be-schouwde netto hoeveelheid van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699.

(risico)aspecten of parameters van gebreken

Consequenties (effecten) van het niet oplossen van gebreken.

Verouderingskromme

Theoretisch verband tussen de conditiescore en de (rest)levensduur.

pdficoon_kleinVoorbeeldrapport onderhoudsplan van een schoolgebouw

pdficoon_kleinVoorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties conform NEN-2767

 

Tot slot nog enkele screenshots: