Conditiemeting NEN-2767

Deel 1: Conditiemeting/Methodiek (I)

Door de inspectie wordt de technische staat of conditie vastgesteld; hiertoe worden de voorkomende gebreken met hun kenmerken in kaart gebracht. De beschrijving van de bouwkundige elementen en de daarbij behorende gebreken vormen een onderdeel van de verwerking van inspectie gegevens. Elk bij de inspectie aangetroffen gebrek wordt via een vaste systematiek gedocumenteerd: De conditie van bouwdelen (en in geaggregeerde vorm van bouwdeelgroepen en gebouwen) wordt aangegeven met een zespuntsschaal. In zijn meest kernachtige vorm gelden de volgende omschrijvingen:

Conditie 1: uitstekend
nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit

Conditie 2: goed
een bouwdeel of installatiedeel dat kenmerken heeft van beginnende veroudering

Conditie 3: redelijk
het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen

Conditie 4: matig
het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep

Conditie 5: slecht
het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het element/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep

Conditie 6: zeer slecht
een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Conditiemeting met wizard in O-Prognose

Met O-Prognose is de conditiemeting onder andere te bepalen met een wizard. Op een gebruiksvriendelijke manier wordt je door het proces geloodst.

  • conditiemeting nen 2767
  • Conditiemeting conform NEN 2767.
  • Aspect/prioriteitenmatrix aanwezig.

Nadere omschrijving:

CONDITIE 1

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit.

Functioneel: Functionele gebreken veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies mogen niet voorkomen of zijn voorgekomen. Wel kunnen functionele gebreken zijn voorgekomen naar aanleiding van een calamiteit o.i.d.

Veroudering: Duidelijke ernstige en tamelijk ernstige gebreken, ontstaan door veroudering, mogen niet voorkomen. Zeer incidenteel kunnen lichte mechanische beschadigingen o.i.d. voorkomen die niet bedreigend zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit kan het element een zeer geringe vuilaanslag (milieu) vertonen. Zeer incidenteel kan ook graffiti bekladding worden aangetroffen.

Basiskwaliteit: Het werk is zonder meer als goed en deugdelijk te typeren op grond van de toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen, een gedegen ontwerp, detaillering, alsmede een gedegen vakkundige uitvoering/montage. Zeer incidenteel wordt een goed uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen.

CONDITIE 2

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van veroudering.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast kunnen zich incidenteel onder ongunstige omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast (lekkages/doorslag/optrek e.d.) veroorzaken, mogen niet voorkomen als gevolg van gebreken aan materialen en constructies.

Veroudering: Zeer incidenteel kan zich een duidelijk ernstig gebrek in de vorm van materiaalaantasting o.i.d. voordoen. Tamelijk ernstige gebreken zoals duidelijke verweringsverschijnselen kunnen zich incidenteel tot plaatselijk voordoen. In totaliteit kan het element al een tamelijk duidelijke vuilaanslag vertonen.

Basiskwaliteit: Het werk is als redelijk goed te typeren op grond van de toepassing van redelijk hoogwaardige en duurzame materialen en/of een redelijk goed ontwerp, detaillering en/of een redelijk gedegen uitvoering/montage. Plaatselijk kunnen goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden aangetroffen.

CONDITIE 3

Algemeen: Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich incidenteel tot plaatselijk onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. veroorzaken, mogen niet voorkomen.

Veroudering: Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen zonder dat deze resulteren in functionele gebreken. Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering kan plaatselijk tot regelmatig voorkomen. In totaliteit kan het element een zeer duidelijke vuilaanslag vertonen.

Basiskwaliteit: Het werk is als matig te typeren door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of duidelijke onvolkomenheden in ontwerp, detaillering, uitvoering e.d. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Ook kunnen plaatselijk reparaties worden aangetroffen die slecht zijn uitgevoerd en/of zijn uitgevoerd met minder geschikte middelen.

CONDITIE 4

Algemeen: Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep.

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich plaatselijk tot regelmatig onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. kunnen zich in de afgelopen paar jaar incidenteel op beperkte schaal hebben voorgedaan naar aanleiding van veroudering van materialen en/of constructies.

Veroudering: Plaatselijk tot regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of hebben voorgedaan.) Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering kunnen tamelijk algemeen voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van een element niet bedreigen, kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn.

Basiskwaliteit: Het werk is als zeer matig te typeren. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of uitvoering kunnen incidenteel reeds functionele gebreken zoals lekkages veroorzaken en/of hebben veroorzaakt.

CONDITIE 5

In aanzienlijke mate kunnen zich ernstige gebreken voordoen aan materialen, constructies en installaties. De primaire functies van onderdelen die het directe functioneren van het bouw- of installatiedeel beïn-vloeden, zijn dan niet meer gewaarborgd. Gebreken die overlast veroorzaken zijn het afgelopen jaar re-gelmatig aangetroffen. Het functioneren van de installaties is niet meer gewaarborgd met als gevolg dat mogelijk regelmatig bedrijfsonderbrekingen plaats vinden. Storingen als gevolg van serieuze gebreken aan onderdelen van installaties kunnen algemeen voorkomen. Hierdoor ontstaat dan een flinke toename van het aantal klachten. Het algemene gebrekenbeeld van de bouw- of installatiedelen is slecht. Dit vindt zijn oorzaak in structurele gebreken in de materialen, het ontwerp en/of de uitvoering. Het gevolg hiervan is dat regelmatig storingen in het functioneren van het bouw- of installatiedeel optreden zoals lekkages. De installaties en bouwdelen zullen hierdoor op grond van de technische aspecten in de gebrekenlijsten, niet meer voldoen aan de van toepassing zijnde normen en voorschriften.

CONDITIE 6

De technische staat van het bouwdeel of de installatie is zodanig slecht dat het niet meer te classificeren is onder conditie 5. Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld en een voortdurende storing van de functievervulling van het bouw- of installaties.

Met O-Prognose bent u in staat om met bovengenoemde conditiemeting een onderhoudsinspectie uit te voeren.